Detail pomníku

ID:
1619
Obec:
Dolní Radechová
Ulice:
Na Kruhovce
PSČ:
54911
GPS:
50.4371597, 16.1522197
Poznámka či zajímavost:
Památník padlých vojínů Jako v mnohých jiných obcích sousedních i vzdálenějších ujala se i u nás myšlenka trvale uctít památku vojínů padlých ve světové válce kamenným památníkem u okresní silnice na holé skalnaté stráni u čís.pop.44. Za účelem organizování práce pro tento čestný podnik ustavil se u nás 10-ti členný výbor v němž zasedali: za obecní zastupitelstvo Antonín Cvrček čp.8, Vilém Kubeček čp.39 a Václav Šimon čp.101, za těl.jednotu Sokol Josef Máslo, učitel, Josef Pinkava čp.88 a Eduard Nývlt čp.48, za Sbor dobrovolných hasičů Jaroslav Klimeš čp.33, Antonín Cvrček čp.3 a Ludvík Barták čp.88 a konečně jako stavební znalec Josef Vlček čp.63. Na počátku měsíce září 1921 bylo získáno pro tento účel 4880,50 Kč, z něhož připadlo na zisk „Dětského dne“ 24.června 1921 – 2500 Kč. Toho roku 1921 byla upravena stráň pod čp.44 nákladem 970,40 Kč a upraveno místo pro mohylu nákladem 1036,75 Kč. To byl začátek pro další činnost, která předpokládala usilovnou a obětavou práci po delší dobu, aby tu byl zřízen pro čestnou památku padlých a pro uměleckou ozdobu obce památník vpravdě důstojný a trvalý. Odhalení pomníku padlých vojínů Dne 28.května 1922 byla konána ve zdejší obci významná slavnost-odhalení památníku vojínů, padlých ve světové válce. Myšlenka postavit důstojný památník obětem světové války povstala déle než před rokem a v její uskutečnění se po tu dobu staral 10-ti členný výbor, zvolený ze členů obecního zastupitelstva, výboru těl.jednoty Sokol a výboru Sboru dobrovolných hasičů již v roce 1921. Ten po získání peněžitých podpor a darů zadal vyhotovení památníku sochaři Antonínu Bořkovi z Červeného Kostelce. A tak dne 28.května 1922 došlo ke slavnostnímu odhalení památníku. Památník je vytesán z hořického pískovce výše jmenovaným sochařem nákladem 14.000,- Kč, získaných vesměs dobročinností dle návrhu zaslaného přípravnému výboru ministerstvem školství. Je jedním z nejkrásnějších pomníků v širém okolí naší vesnice. Na přiměřeně vyvýšeném podstavci je umístěna krychle, na jejíž přední straně jsou vytesána a vyzlacena jména 29 obětí světové války s datem jejich úmrtí a to: 1914: Jaroslav Jirásek – 13/8., Antonín Prouza – 6/9., Adolf Cvrček – 14/11., Alois Kubeček – 16/11., 1915: Josef Jirman – 2/7., Josef Máslo (čp.89) – 10/8., František Krejčík – 24/8., Adolf Prokop – 6/9., František Dvořáček (čp.27) – 12/10., Antonín Ryšavý – 27/10., 1916: Robert Rýdl – 25/2., Adolf Suk – 4/6., Josef Werner – 16/6., Josef Pinkava (čp.19) – 21/6., Karel Kozák – 16/12., 1917: František Seidl – 16/1., Heřman Schön – 29/5., Frant. Pinkava (čp.105) – 8/8., Albert Adamec – 16/8., Alois Dvořáček (čp.17) – 16/8., Augustin Celba – 28/8., Jaroslav Dojiva – 31/8., 1918: Josef Pinkava (čp.105) – 4/5., Josef Vacek – 16/6., Josef Nývlt – 18/6., František Cvrček (čp.55) – 5/9., 1919: Josef Vlášek – 17/6., Adolf Dvořáček – 19/10., Josef Matouš – 10/11. Na pravé straně krychle je vytesán lev a umístěno jméno třicátého zemřelého, legionáře Josefa Víta – 5/4. 1920, na levé straně krychle vyznačeno věnování a firma. Vrch památníku tvoří francouzský legionář, opřený zpředu o husitský štít s nápisem „Na přední stráži statečně, vždy věrný Čechu stůj!“ Na římsové podložce štítu je umělecky ozdobným písmem vytvořeno významné heslo „Nezapomínejme!“ V předvečer slavnosti v sobotu 27.května 1922 sehráli zdařile naši ochotníci drama „Zvony“ od Rudolfa Robla, obraz z českého revolučního boje. Před hrou byly dva proslovy: obšírnější říd.učitele Josefa Casky, obsahoval zmínku o tom, jak vznikla světová válka, jak byla vedena a jakých obětí si vyžádala. Sdělil také, že obětí na životech u nás bylo 30, t.j. 13 % všech odvedených, že 18 mužů padlo v boji, 10 zemřelo ve vojenských lazaretech (1 legionář ve Vladivostoku) a 2 doma na dovolené. Nejstarší z obětí byl Karel Kozák přes 49 let, nejmladší Josef Nývlt 20 roků bez 2 měsíců. O všech uvedl za jakých okolností skončili svůj život a kdy a kde se tak stalo, u 4 pověděl, kterého data je poslední jejich dopis. Druhého dne, v neděli 28.května 1922 bylo konáno slavnostní odhalení památníku. Školní mládež, těl. jednota Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, obecní zastupitelstvo tvořilo čelo průvodu před pozůstalými po zemřelých, k nimž se připojilo občanstvo domácí i z okolních obcí. Počet účastníků se dal odhadnout na 2000. Některé příbytky byly ozdobeny prapory ve státních barvách i smutečními, někde byl v okně vyložen ověnčený obraz dotyčného padlého. Bíle oděné družičky nesly smuteční stuhy se jmény padlých vojínů. Sokolovna byla ozdobena dvěmi obrazy náčelníků Sokola: Jaroslava Jiráska a Josefa Pinkavy čp.19. V tichém pohnutí mysli, vážně ubíral se průvod z dolejšího konce obce až dospěl k památníku „Pod zvonicí“ u čísla popisného 44. Po vhodném rozestavení zástupů zahájena slavnost zapěním slavnostního sboru „Volným pěveckým sdružením“, načež shromáždění vhodně oslovil a přivítal Antonín Klesl, starosta obce. Po recitaci tklivé básně „Tatínek nejde“ následoval hlavní bod pořadu a odhalení památníku. Slavnostním řečníkem byl ruský legionář Jindřich Kašpar z Bělovse. Poté zapěny ještě nekteré sbory a státní hymnou tato důstojná, pietní slavnost ukončena. Za týden na to, dne 4.června t.r. konala školní mládež pod vedením učitelského sboru zvláštní slavnost u nového památníku. Při zahájení odůvodněno usnesení učitelského sboru, proč se strany školní mládeže se koná tato zvláštní slavnost. Následovalo zapění vhodných písní, recitace a proslovy. Tyto obstarali členové učitelského sboru a to: Jak vznikla světová válka, jak byla vedena a které měla následky (Josef Máslo), osobní vzpomínky na zemřelé, označené na památníku (Josef Caska), umělecké posouzení památníku (Jaroslav Rajl). Při této dětské oslavě vzpomenuto České zemské komisi pro péči o mládež v Praze. Naší skalnaté a písčité stráni „ Pod zvonicí“ dostalo se dne 28.května 1922 ozdoby opravdu velmi vzácné a cenné. Byl založen fond pro udržování památníku, který v roce 1922 obnášel 726,68 Kč. Do základu památníku byla vložena zaletovaná plechová krabice se současnými penězi a pamětním listem, sestaveným řídícím učitelem Josefem Caskou a napsaným tuší na pergamenu učitelem Josefem Máslou a opatřeným vhodnými podpisy a označeními. Přemístění památníku padlých vojínů Tento rok byl plný rušné práce spojené s rekonstrukcí okresní silnice, která byla toho roku dokončena. Připravována i regulace potoka Radechovky. Dne 14.května 1936 byla započata práce s přemístěním památníku padlých vojínů. Toho dne byla otevřena schránka s prvním pamětním spisem. Přemístění památníku provedl Adolf Roubal, sochařský mistr z Náchoda – Starého Města nad Metují. Dne 25.května 1936 byl pamětní list doplněn o dodatek. Zřízení pamětní desky obětem druhé světové války Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 24.září 1946 bylo usneseno zasadit pamětní desku do kamenné zdi mohyly vojínů padlých v první světové válce a sice Ottovi Friedlovi a Bohumíru Prouzovi. Provedení zadáno sochaři Roubíčkovi z Náchoda. Deska zhotovena z černého mramoru s krátkým textem: 1938-1945 Otto Friedl, Mauthausen, Bohumír Prouza, Běloves. Odhalení desky bylo provedeno péčí místní osvětové rady dne 28.října 1946. Deska pořízena nákladem obce. Místní osvětová rada přispěla 430 Kč jako výtěžkem pořádané smuteční slavnosti. Tak uctila naše obec památku těch, kteří v prvé a druhé světové válce položili své životy za naši svobodu. Druhé přemístění pomníku padlých V sobotu 7. května 2011 byl téměř na den přesně po 75-ti letech podruhé přemístěn pomník padlých. Byly navrženy možnosti přemístění buď do parku mezi základní školu a Ekochlad, do parku za autobusovou zastávku nebo do parku na Kruhovce. Po pečlivém zvážení byl pomník přemístěn do parku na Kruhovce. Vpravo od pomníku padlých byl umístěn nově vytvořený podstavec ze světlého pískovce, do něhož byla vsazena pamětní deska obětem druhé světové války. Přemístění pomníku předcházelo pokácení již přerostlých stromů smrku, borovice a modřínu. Prozatím ponechány byly dva smrky omorika. Po usazení pomníku a podstavce byl legionář i podstavec opraveny p.Petrem Tomášem z Nového Města nad Metují. Následně byl mezi pomníkem a komunikací zřízen chodník z pískovce. Obnova parku byla dokončena osázením červenolistého převislého buku, dvou bíle kvetoucích hortenzií a linií nízkých tavolníků. Chodník a úprava zeleně byly provedeny zaměstnanci obce.
Vložil:
Jaroslav
Fotografie:
autor: Jaroslavautor: Jaroslavautor: Jaroslavautor: Jaroslavautor: Jaroslav