Seznam institucí zabývajících se tématem 1. sv. války

Státní instituce

Odbor pro válečné veterány MO – oddělení Péče o válečné hroby
Kompetence ze zákona: v případě pochybností rozhoduje o tom, co je válečným hrobem; koordinuje péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí; vede centrální evidenci válečných hrobů; poskytuje dotace na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti; poskytuje náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradí výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části. Více viz odkaz zde, kontakty zde.
Vojenský historický ústav Praha
Vojenský historický ústav Praha je muzejní, vědeckovýzkumné a knihovní zařízení Ministerstva obrany České republiky. Jeho posláním je soustavně a cílevědomě shromažďovat písemné a hmotné památky především k dějinám českého i československého vojenství a armády, odborně o tyto fondy a sbírky pečovat, vědecky je zkoumat, zpracovávat a zpřístupňovat je veřejnosti. Zde jsou k dispozici digitalizované dochované válečné deníky, dopisy a fotografie.
Odkaz zde, kontakt zde.
Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv
Působí na úseku všestranné péče o archiválie a dokumenty, vzniklé z činnosti předchůdců a současných součástí Ministerstva obrany ČR, Armády České republiky i jiných orgánů a organizací státní správy. Odkaz zde, kontakt zde.
Národní památkový ústav
Vytváří soupis památek, které získaly status kulturní památky – Ústřední seznam kulturních památek, který publikuje formou památkového katalogu zde. V seznamu je zahrnut i velký počet pomníků 1. světové války.

Spolky a občanská sdružení

Spolek pro vojenská pietní místa
Stránky prezentují práci členů Spolku pro vojenská pietní místa, jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě a skupiny jejich příznivců, kteří se rozhodli mapovat vojenská pietní místa a osudy hrdinů i obětí všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí. Odkaz zde.
Signum Belli 1914
Spolek Signum belli 1914 vznikl na počátku roku 2011 a klade si za cíl mapovat osudy českých vojáků za Velké války a zároveň přispívat k udržování památek na ni - především vojenských hřbitovů z této doby. A to nejen u nás, ale i těch, kde jsou pochovaní čeští vojáci v zahraničí. Odkaz zde.